fbpx

UNIT LINKED PROGRAM

Program životnog osiguranja, gde se novac koji je namenjen štednji ulaže u investicione fondove, naziva se

UNIT LINKED program životnog osiguranja.

Ovi programi su nastali kao potreba da se poveća prinos na štednom delu osiguranja.

Unit Linked programi

Kod Unit Linked programa novac se plasira pod strogo kontrolisanim uslovima u najmanje pet investicionih fondova podjednako.

Ovo znači da je disperzija rizika velika, odnosno da se po 20% novca ulaže u svaki investicioni fond ponaosob. Sami investicioni fondovi potom kapital ulažu prema svom prospektu, u više instrumenata ulaganja, što dodatno diversifikuje rizik ulaganja.

Više o tome možete pročitati na našoj stranici posvećenoj investicionim fondovima investicionifondovi.net.

Na razvijenim tržištima Unit Linked programi čine oko 90% tržišta životnih osiguranja.

Očekivana dobit odnosno visina prinosa

Pošto se novac investira, visina prosečno očekivanog prinosa na godišnjem nivou je veća u odnosu na mešovita štedna životna osiguranja.

Zbog visokog stepena diversifikacije ulaganja, rizik je manji, što za posledicu ima optimalan odnosn između rizika i dobiti.

U zavisnosti od kretanja na svetskim berzama i svetskoj ekonomiji, očekivani prinosi na godišnjem nivou mogu biti i do 7.5% u proseku. Prosek se kod investicionih programa gleda na 10 godina i više.

Unit Link je zbog ovih osobina najbolji program investicionog ulaganja sa životnim osiguranjem na našem, a i na drugim, razvijenijim tržištima.