UNIT LINKED PROGRAMI

Unit linked programi su najmoderniji programi životnog osiguranja!

Program životnog osiguranja, gde se novac koji je namenjen štednji ulaže u investicione fondove, naziva se

UNIT LINKED program životnog osiguranja.

Ovi programi su nastali kao potreba da se poveća prinos na štednom delu. Klasični programi štednih životnih osiguranja su limitirani zakonskom regulativom o plasmanu kapitala. Kod klasičnih štednih osiguranja se novac ulaže isključivo u dužničke hartije od vrdnosti – državne obveznice. Iako je ovo najsigurniji način ulaganja, on donosi i najmanju dobit.

Unit Linked programi

Kod Unit Linked programa novac se plasira pod strogo kontrolisanim uslovima u najmanje pet investicionih fondova podjednako.

Ovo znači da je disperzija rizika velika, odnosno da se po 20% novca ulaže u svaki investicioni fond ponaosob. Sami investicioni fondovi potom kapital ulažu prema svom prospektu, u više instrumenata ulaganja, što dodatno diversifikuje rizik ulaganja.

Više o tome možete pročitati na našoj stranici posvećenoj investicionim fondovima investicionifondovi.net .

Očekivana dobit odnosno visina prinosa

Pošto se novac investira, visina prosečno očekivanog prinosa na godišnjem nivou je veća u odnosu na mešovita štedna životna osiguranja.

Zbog visokog stepena diversifikacije ulaganja, rizik je manji, što za posledicu ima optimalan odnosn između rizika i dobiti.

U zavisnosti od kretanja na svetskim berzama i svetskoj ekonomiji, očekivani prinosi na godišnjem nivou mogu biti i do 7.5% u proseku. Prosek se kod investicionih programa gleda na 10 godina i više.

Unit Link je zbog ovih osobina najbolji program investicionog ulaganja sa životnim osiguranjem na našem, a i na drugim, razvijenijim tržištima.

Na razvijenim tržištima Unit Linked programi čine oko 90% tržišta životnih osiguranja.

Dodatna osiguranja

Velika prednost Unit Linked životnih osiguranja je u mogućnosti ugovaranja dodatnih osiguranja.

Sva dodatna osiguranja se mogu ugovarati na visinu koja odgovara potrebama klijenta, i mogu se menjati u toku trajanja ugovora osiguranja.

U dodatna osiguranja spadaju:

  • osiguranje života
  • osiguranje povrede i bolničkih dana usled povrede
  • osiguranje za pojavu teških bolesti
  • osiguranje za pojavu malignih bolesti
  • osiguranje za slučaj hirurških intervencija

Sva ova osiguranja se dodatno ugovaraju i plaćaju.

U slučaju nastanka nekog od osiguranih rizika (izuzev osiguranja života), isplaćuje se pripadajuća osigurana suma, a osnovni program Unit Linked osiguranja se nastavlja!

Posebne pogodnosti kod ugovaranja osiguranja za slučaj malignih bolesti

U slučaju da je ugovoreno osiguranje za slučaj pojave malignih bolesti, automatski se pokriće odnosi i na maloletnu decu osiguranika starosti 3-18 godina.

U slučaju pojave malignih bolesti kod deteta, isplaćuje se 30% ugovorene osigurane sume za roditelja.

Ugovaranje Unit Linked osiguranja bez lekarskog pregleda

U slučaju da se ne ugovaraju dodatna osiguranja, a da planirani iznos za investiranje prelazi 10.000€, NIJE potreban lekarski pregled!

Pošto je osigurani rizik kod Unit Linked životnog osiguranja život i zdravlje osiguranika,

neophodna je provera zdravstvenog stanja osiguranika pre zaključivanja ugovora osiguranja!%d bloggers like this: