NEŽIVOTNO OSIGURANJE

Neživotno osiguranje predstavlja proizvod osiguranja u kome je predmet osiguranja čovek, nekretnina, pokretnost ili usluga,

i kod koga biramo osigurani rizik.

Ova vrsta osiguranja se aktivira isključivo ukoliko dođe do osiguranog rizika. Posavetujte se sa savetnikom i ugovorite konsultaciju u jednoj od naših kancelarija.

Neživotno osiguranje | Vrste

Putno zdravstveno osiguranje

Putno zdravstveno osiguranje je najčešće ugovarano neživotno osiguranje.

Pre svakog putovanja u inostranstvo, neophodno je da se zaključi putno zdravstveno osiguranje (PIZO)!

PIZO pokriva sve naglo i ne od naše volje nastale medicinske troškove.

Pri ugovaranju putnog osiguranja potrebno je znati sledeće podatke:

 1. destinaciju
 2. trajanje puta (datum odlaska i povratka)
 3. broj i starost putnika
 4. svrhu putovanja (turizam, skijanje, posao)
 5. visinu pokrića (klasik, VIP)
 6. podatke putnika iz putnih dokumenata

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje ili DZO predstavlja privatno zdravstveno osiguranje pojedinca (ili porodice) uz pomoć kojeg se koriste usluge privatnog medicinskog sektora.

Dobrovoljnim zdravstvenim osiguranjem možete obezbediti sebi i svojoj porodici kvalitetnu zdravstvenu zaštitu!

Širina usluga koje se mogu koristiti zavise od paketa koji se odaberu, a najčešće su to usluge u privatnim poliklinikama ili bolnicama.

Pri ugovaranju ovakvog osiguranja, cena će zavisiti od nekoliko činilaca:

 1. dob osiguranika
 2. visina pokrića
 3. vrsta pokrića
 4. dinamike plaćanja (mesečno, polugodišnje, godišnje)

S obzirom da se radi o pokriću medicinskih usluga, neophodno je da se popuni i zdravstveni upitnik.

Već postojeća stanja i bolesti ne mogu biti predmet osiguranja, odnosno isključuju se iz pokrića.

Osiguranje imovine

Osiguranje imovine predstavlja osiguranje naše pokretne i nepokretne imovine od raznih rizika.

Osnovno osiguranje imovine obuhvata rizike požara i izliva vode!

Osiguranja imovine obuhvataju osiguranje:

 • kuća i stanova
 • poslovnih prostora
 • poslovnih objekata
 • fabrika
 • poljoprivrednih gazdinstava
 • poljoprivrednog zemljišta
 • vikendica

Rizici koji se mogu ugovoriti su:

 1. požar
 2. izliv vode
 3. oluje/grad
 4. provalna krađa/razbojništvo
 5. odgovornost prema 3. licima
 6. lom mašina
 7. lom stakala

Kod osiguranja imovine visinu pokrića možemo dogovoriti od slučaja do slučaja, a premija će sem toga zavisiti i od:

 • dužine trajanja
 • dinamike plaćanja
 • broja ugovorenih pokrića

Osiguranja nezgode

Osiguranja nezgode predstavljaju programe osiguranja koje pokrivaju nastanak trajnog invaliditeta kao posledice nezgode.

Kod ovih programa se ugovara osnovica – osigurana suma (OS). U slučaju nastanka trajnog invaliditeta kao posledice povrede, određuje se % invaliditeta i isplaćuje taj postotak od OS.

Trajni invaliditet predstavlja invaliditet (nedostatak) koji je trajan i procenjuje se na osnovu lekarske dokumentacije.

Pri ugovaranju ovakvog osiguranja premija zavisi od:

 • starosti osiguranika
 • vrste posla kojim se bavi osiguranik
 • visine i vrste pokrića

Ovim osiguranjem nisu pokrivene povrede i stanja koja su nastala pre početka osiguranja.

Osiguranja teških bolesti i hirurških intervencija - TB i HI

Osiguranje teških bolesti i hirurških intervencija predstavlja dodatni program koji se može ugovoriti uz životna osiguranja ili uz osiguranja povreda.

Ovim paketima osiguranja su pokrivene unapred definisane teške bolesti i hirurške intervencije. U slučaju pojave neke od njih, isplaćuje se unapred definisana osigurana suma (OS) a osnovni program se nastavlja.

Na visinu premije ovakvih osiguranja utiču:

 • pol i starost osiguranika
 • vrsta posla kojim se bavi osiguranik

Pre ugovaranja ovakvog osiguranja obavezno se popunjava zdravstveni upitnik. Već postojeće bolesti i stanja ne mogubiti predmet osiguranja.

KASKO osiguranje vozila

Kasko osiguranja su programi osiguranja vozila, kojima se osigurava vozilo za slučaj kvara, oštećenja ili krađe, u skladu sa odabranim paketom.

U slučaju nastanka štetnog događaja, isplaćuje se unapred dogovorena suma novca Ugovaraču, odnosno vlasniku vozila.

Nekoliko činilaca utiče na cenu KASKO osiguranja vozila:

 1. starost, tip i model vozila
 2. namena vozila
 3. širina pokrića
 4. teritorijalna pokrivenost
 5. način plaćanja
 6. dužina trajanja

Osiguranja odgovornosti

Osiguranja odgovornosti se najčešće ugovaraju kod profesija koje snose veliku odgovornost pri obavljanju svog posla ili su na istaknutim društvenim pozicijama.

Osiguranje odgovornosti može zaključiti svako.

Osiguranjem odgovornosti se zaštitimo za slučaj da drugom osobi načinimo svesno ili nesvesno štetu. Ipak, najčešće osiguranje odgovornosti ugovaraju:

 • lekari
 • advokati
 • pravnici
 • sudije
 • javni izvršitelji
 • stečajni upravnici
 • profesionalni upravnici zgrada

Na visinu premije utiče:

 1. visina i vrsta pokrića
 2. vrsta zanimanja
 3. dužina trajanja


KONTAKT FORME ZA PONUDE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA

Popunite kontakt formu i zatražite ponudu za neživotno osiguranje po izboru

Kontakt forma Putnog zdravstvenog osiguranja

Za izradu polise neophodno je da posedujete mogućnost online plaćanja preko e-bankinga ili m-bankinga.

Kontakt forma Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja

Kontakt forma Osiguranja imovine

Kontakt forma Osiguranja nezgode

Kontakt forma Osiguranja teških bolesti i hirurških intervencija - TB i HI

Kontakt forma KASKO osiguranja vozila

Kontakt forma Osiguranja odgovornosti

%d bloggers like this: