Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Gde štedeti?

 • Gde štedeti? Moderna rešenja za moderna vremena

  Dugoročna namenska štednja. Rešenje problema kako se i iz čega finansirati kada odemo u penziju. Sve su ovo teme koje zaokupljaju sve veći broj naših sugrađana. Ima više mogućih rešenja. Kao najčešća se ipak javljaju dva: štedno životno osiguranje i privatni penzioni fond.

  Gde štedeti? Štedno životno osiguranje ili penzioni fond?

  I štedno životno osiguranje i penzioni fond su proizvodi koji imaju istu osnovnu ulogu. To je akumulacija, štednja kapitala. U biti, to je štednja malih iznosa na duži period. Dok smo radno sposobni, odvajamo za vreme kada će nam biti potrebna veća količina novca. Ipak, iako se na prvi pogled čine veoma slični, ipak se radi o dva veoma raznolika programa.

  Privatni penzioni fond

  Kao što mu i ime govori, to je privatni fond koji slovi na ime osobe koja je otvorila račun, na koji uplaćuje određene sume novca. Taj novac se skuplja u fond, i tako prikupljeni fond se ulaže i oplođuje, kako bi iskazao dobit i uvećao tu štednju. Cilj jeste da se što više uveća količina novca u fondu, kako bi štediše imale što više na raspolaganju. Postoji više vrsta fondova, u zavisnosti od vrste i rizičnosti ulaganja, kao i od pravila koja se tiču ulaganja i raspolaganja sredstvima. Ipak, osnovna pravila su sledeća:

  • štediša uplaćuje sredstva na račun fonda i za njih kupuje investicione jedinice (IJ)
  • vrednost IJ se menja
  • što je fond bolji, što bolje investira svoj novac, vrednost IJ raste
  • štednja se iskazuje u broju IJ
  • visina sredstava koja se uplaćuje nije ograničena, niti obavezna
  • štediša u svakom trenutku ima podatak koliko IJ ima i koja im je vrednost
  • dobit koja može da se ostvari na godišnjem nivou zavisi od politike ulaganja fonda i može da se kreće od 10% do 40%

  Kao što vidimo, ovo je kvalitetan način akumulacije novca, ali ima još nekoliko pravila:

  • vođenje fonda nije besplatno, plaća ga štediša
  • vrednost IJ nije garantovana, može da se povećava, ali i da se smanjuje
  • odluku o investiranju novca fonda ne kontroliše država, prepuštena je upravi fonda
  • novac koji je ušteđen može da se podiže tek posle 57 godine života
  • pri podizanju novca se plaća naknada fondu
  • u slučaju smrti štediše, naslednici nasleđuju IJ
  • pri podizanju novca se plaća porez na dobit

  Štedno životno osiguranje

  Štedno životno osiguranje je drugi najpopularniji način dugoročne štednje. Kao i kod penzionih fondova radi se o ulaganju određenih sredstava na lični račun. Ta štednja slovi na ime ulagača i vezana je za njega, odnosno njegov život. Ovakva štednja je moguća kod štedno osiguravajućih kuća. Ipak, štedno životno osiguranje ima stroža pravila ulaganja novca, stim da za to nudi i veće benefite za štedišu. Ta pravila su sledeća:

  • dinamika i iznos sredstava koja se ulažu su unapred dogovoreni i definisani
  • dužina trajanja štednje je takođe definisana
  • suma novca koja se planira uštedeti je unapred definisana
  • ta suma je garantovana od strane osiguravajuće kuće i naziva se osigurana suma (OS)
  • OS se isplaćuje na kraju štednje ili u slučaju smrti štediše odmah
  • uz ovakvu štednju mogu se dogovoriti i dodatna osiguranja štediše, kao zaštita te štednje

  Međutim, stroga pravila ovakve štednje nalažu i da:

  • u slučaju neispunjavanja ugovornih obaveza dolazi do prekidanja štednje
  • plaćaju se penali u slučaju da se štednja prekine pre ugovorenog roka
  • tačno su definisani uslovi pod kojima je štednja osigurana

  Gde štedeti – Odluka?

  Doneti odluku za koju opciju se odlučiti nije lako. Postoji nekoliko činilaca koje treba uzeti u obzir. Konsultacija sa stručnjakom iz ove oblasti je više nego preporučljiva. Koji su to činioci i o čemu se konsultovati? Pročitajte ovde.